609 76 52 51 -- ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA SANT CUGAT-VALLDOREIX astronomia-junta@astronomia.cat

PREÀMBUL CODI ÈTIC

L’ASSOCIACIÓ inscrita al registre de la Generalitat , a Direcció General de Drets i Entitats Jurídiques i al Registre d’ Entitats de l’ Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
El codi ètic és una necessitat i s’anuncia com un aspecte d’importància pel creixement de la nostra Associació Astronòmica Sant Cugat – Valldoreix-. El avenços cientificotècnics, l ‘increment de les prestacions de l’Entitat, la importància de les activitat programades que es duen a terme, juntament amb l’aprofundiment en les llibertats, drets i obligacions dels membres de la Junta Directiva, socis i sòcies, el pluralisme d’una diversitat, fan que no puguem eludir la nostra responsabilitat en la construcció d’una conducta ètica (codi ètic intern) que possibiliti relacionar-nos amb serveis de respostes i vies de solució als possibles conflictes de caire ètic que poden anar sorgint o que puguin plantejar-se en la relació amb els associats.
Tot i això, cal constatar que el codi ètic de l’Associació no es manté allunyat dels Estatus, ben al contrari, els Articles dels Estatuts, amb els seus subapartats estatutaris, són el referent legal mentre que el codi ètic s’estableix com intervenció interna de la Junta Directiva pel que fa als drets i deures dels socis i sòcies més enllà de la codificació estatutària, entenent que ha de servir pel compliment d’unes pautes ètiques que els socis i sòcies han de complir, en el ben entès que, qualsevol conflicte generat per qualsevol associat serà la Junta Directiva la que ho resolgui.
Els processos de resposta de la Junta Directiva cap als associats seran reflexius però, i alhora, si les problemàtiques esdevingudes pels associats o, d’un soci o sòcia, són d’àmbit que ultrapassi l’ ètica_(principi bàsic del codi ètic) i el respecta dels drets que té la Junta Directiva, serà motiu perquè l’Entitat pugui aplicar Art. 10è. i – Art. 32è.

DEONTOLOGIA D’ACTUACIONS CODI ÈTIC

El codi ètic de l’Associació Astronòmica Sant Cugat- Valldoreix, que no ve determinat per cap llei, sinó un mitjà d’acreditació associativa, té com a finalitat establir les pautes que han de presidir el comportament ètic i va dirigit als càrrecs de la Junta Directiva, als vocals, als socis i sòcies que composen l’entitat.
La principal virtut del codi ètic és que no només és una fórmula voluntàriament auto imposada, sinó que va més enllà de les lleis que sols obliguen; el codi ètic és més aviat una fórmula, reconeguda socialment, per auto protegir-se i protegir la mateixa Associació davant de possibles incidents, i al haver-hi normes escrites i consensuades pels membres de la Junta, queda configurat com a marc general legal amb les competències que li són pròpies.
El codi ètic de l’Associació es definirà com una guia d’actuacions per tal de garantir actituds de respecte entre els membres de la Junta i entre els socis i sòcies. La seva definició de valors estarà relacionada amb els Estatuts que, sense modificar-los en cap dels seus articles seran respectats i per voluntat pròpia dels socis.
És així és com s’articula el preàmbul del codi ètic: “Adequació dels Estatuts de l’Associació al codi ètic”. Un codi ètic que resumirà l’exercici d’actuacions assumibles i, a la vegada, redefinirà de quina manera l’esforç voluntari i altruista ha de tenir una finalitat participativa segons les possibilitats de cadascú en la implicació dins de l’entitat.
El codi ètic de l’Associació ampliarà les actuacions dels valors de respecte, formalitzarà i donarà curs a una comissió que vetllarà pel compliment tant dels Estatuts com del seguiment del codi ètic, escrit per tal de seguir donant un servei als socis i sòcies, un servei que ja es distingeixi en qualitat i eficàcia, i també, escrit per a tots els membres de la Junta, socis i sòcies, per tal d’establir un compromís de respecte que, tot i tenint present la llibertat d’expressió, s’apliqui al compliment dels objectius de l’Associació definits en els Estatuts.

DEONTOLOGIA D’ACTUACIONS CODI ÈTIC

 1. Normes lliurament acceptades:
 • Els associats han de complir els acords estatutaris dels quals se’n deriven drets i deures.
 • El comportament ètic individual serà respectuós i reflexiu envers als socis i sòcies (inclosos els membres de la Junta Directiva.
 1. Pautes que han de presidir el comportament ètic:
 • L’Associació és una entitat sense ànim de lucre, al servei dels associats i de la societat i del seu desenvolupament a través de la difusió de l’Astronomia i matèries afins, aleshores, ha de conservar aquests finalitat que respon a la definició dels Estatus, la qual cosa obliga als membres de la Junta a no rebre cap obsequi de particulars i institucions en relació a les activitats pròpies del seu càrrec_de valor superior a 200€ i si es donés el cas, es deixarà per l’Associació, però mai se’n faràun ús per un benefici propi.
 • Els membres de la Junta o socis/sòcies que vulguin fer activitats, que són de l’Associació i públic en general del Municipi de Sant Cugat, ho faran sempre en nom i coordinació amb l’Associació, respectant les regles fonamentals de l’ètica i indicant sempre públicament que és una activitat o són activitats de l’Associació o patrocinades per la mateixa. Tanmateix, sí que l’Associació pot admetre el desplegament de l’article 2n, punt , 3, dels Estatus, col·laborant amb altres Entitats, sempre i quan siguin Entitats per poder fer un intercanvi de coneixements, la qual cosa ja queda contemplada en els Estatuts.
 • Quan es faci publicitat entre els socis dels descobriments sobre Astronomia – Cosmologia, sempre se citarà la font d’on s’ha extret la informació, mai se’n farà un ús apropiant-se de l’autoria, la qual cosa infringiria les regles fonamentals de l’ètica de l’Associació.
 • Cap membre de la Junta o socis/sòcies realitzaran pel seu compte en el Municipi de Sant Cugat del Vallès, activitats susceptibles de ser competència de les activitats de l’Associació, excepció si van coordinades amb la Junta Directiva i sempre indicant, públicament, que és una activitat o són activitats de l’Associació o patrocinades públicament perla mateixa Entitat.
 • Los sponsors o benefactors tindran únicament aquells drets que s’aprovin per majoria de les 2/3 parts dels membres de la Junta.
 • S’ha d’aprovar per majoria de les 2/3 dels membres de la Junta Directiva qualsevol contractació de Servei remunerat o compra de bens que ofereixi un soci o sòcia.
 • Els mitjans de comunicació interns (fòrum, webs, etc…) que disposin els socis/sòcies seran utilitzats pels fins previstos en els Estatuts i en cap cas es podran utilitzar o ser utilitzats per fer publicitat d’activitats alienes a l’Associació o que siguin susceptibles de fer competència dels Serveis i activitats que ofereix l’Associació.
 • La custòdia dels equips i del material de l’Associació estarà a càrrec els membres de la Junta Directiva o dels responsables de cadascun dels grups de treball. Qualsevol soci o sòcia que utilitzi els equips de l’Associació es responsabilitzarà del seu bon ús i els tornarà al responsable una vegada acabada l’activitat per la qual ha estat sol·licitat l’equip.
 • L’Associació preservarà el rigor científic de la seva activitat tenint en compte les aportacions de la comunitat científica; tractant les diferents problemàtiques amb una visió global que parteixi de les diferents branques del saber i utilitzant els mètodes propis de la reflexió i la recerca científiques. En tots els casos, les publicacions, en qualsevol formar, hauran d’incorporar de forma visible el logotip i el nom de l’Associació. Cap associat, actuant de forma individual, col·lectiva o vinculada a qualsevol organització de similars activitats o característiques, pot fer ús del Logo de l’Entitat que n’és la propietària, el seu ús inapropiat s’entendria com il·legal i, per tant, sotmès a les disciplines d’ordre del codi ètic.

DEONTOLOGIA D’ACTUACIONS CODI ÈTIC

 1. Resolució de conflictes e incompliments:

Em el supòsit de produir-se incompliments de tot allò previst en aquest codi ètic es buscaran solucions a una mala praxis ètica. De no arribar-se a un acord s’obrirà un expedient per part de la Junta Directiva, nomenant un instructor, que tramiti l’expedient sancionador i que proposarà la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern.
Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment. De la mateixa manera, qualsevol associat que ultrapassi actituds que malmetin la imatge de l’Entitat o en el seu cas, fereixin l’autoestima de socis/sòcies, se’l amonestarà pugen arribar a l’expulsió segons acord intern del codi ètic. En casos extrems, La Junta Directiva haurà de resoldre el conflicte, i si no és possible, s’aplicaran les normes dels Estatuts.

Sant Cugat de Vallès, Desembre 2012.
ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA SANT CUGAT-VALLDOREIX


 

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, punxi l'enllaç per a major informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Translate »