609 76 52 51 -- ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA SANT CUGAT-VALLDOREIX astronomia-junta@astronomia.cat

ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA SANT CUGAT – VALLDOREIX (AASCV)CAPÍTOL I. NOM, FINS, DOMICILI I ÒRGAN SOCIAL.

Art. 1r.
Amb la denominació ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA SANT CUGAT – VALLDOREIX (AAVSC), aquesta Associació sense ànim de lucre modifica, regula i adapta els estatuts a la nova Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

Art. 2n.
Els fins
L’ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA SANT CUGAT – VALLDOREIX organitzarà activitats científiques, educatives i divulgatives relacionades amb l’astronomia, la ciència i la natura. Es donarà publicitat entre els seus socis als esdeveniments, fenòmens, descobriments i teories d’actualitat. També es facilitarà l’ús de la biblioteca i documentació relacionada amb l’astronomia.
Col·laborarà amb altres entitats culturals per a tal fi.
Establirà un intercanvi de coneixements i experiències entre els socis.
En queda exclòs tot ànim de lucre.

Art. 3r.
El domicili de l’associació (Associació Astronòmica Sant Cugat-Valldoreix) té la seva seu a Carrer Caldes de Montbui, casa 15-A de Sant Cugat del Vallès – 08173, domicili que podrà ser modificat si les circumstàncies ho aconsellen. L’àmbit territorial de l’ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA SANT CUGAT – VALLDOREIX on desenvolupa les seves tasques és majoritàriament en l’àmbit territorial de Catalunya.

Art. 4r.
S’estableixen com a òrgans principals de l’Associació Astronòmica Sant Cugat – Valldoreix una Junta Directiva i una Assemblea General.

CAPÍTOL II. ELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I
OBLIGACIONS.

Art. 5è.
Podran formar part de l’associació totes les persones interessades que ho sol·licitin.
Si són menors d’edat, necessiten el consentiment dels pares, tutors o representants legals per ser socis: en aquest cas, la condició d’associats NO va acompanyada pel dret de participació ni pel dret de vot a les assemblees generals. De la mateixa manera, els menors d’edat no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
Les persones interessades a ser Socis de l’Associació hauran de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, i aquesta resoldrà en la primera reunió que se celebri. La Junta Directiva comunicarà la seva decisió en la primera Assemblea General que tingui lloc. El soci titular s’ha de comprometre a satisfer la quota vigent.
Seran Presidents i Socis Honorífics, les persones i Institucions que s’hagin distingit en els seus treballs sobre astronomia i ciències afins col·laborant amb l’Associació o que hagin prestat importants serveis. El nomenament de soci honorífic s’efectuarà segons acord de la Junta Directiva i estaran exempts del pagament de quotes.

Art. 6è.
Els drets que corresponen als membres de l’associació són els següents:
Assistir a les reunions de l’Assemblea General, amb dret de veu i vot.
Elegir o ser elegit per als llocs de representació o exercir càrrecs directius.
Exercir la representació que hom li confereix en cada cas.
Intervenir en els serveis i activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que consideri que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i mes eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’Associació.
Rebre informació sobre les activitats de l’Associació i de les publicacions fetes pels altres socis.
Fer ús dels serveis comuns que estableixi o que estiguin a disposició de l’Associació. La Junta Directiva podrà limitar l’ús del instrumental de l’Associació i imposar mesures restrictives si la seva utilització no respon als objectius de recerca i de compromís per participar en programes pedagògics, noves tècniques i teories d’actualitat. L’ús del material de l’entitat estarà estès a totes aquelles persones que la Junta Directiva consideri convenientment preparades i aquestes persones retornaran tot el material a l’Associació tan aviat acabi l’activitat per la qual l’han demanat o tot seguit qualsevol membre de la Junta Directiva ho reclami.
Formar part dels grups de treball.
Posseir un exemplar d’estatuts.
Rebre un carnet acreditatiu de la afiliació a l’Associació i, en cas necessari, hauran d’acreditar el pagament de l’ última quota.
Ser escoltat prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
Consultar els llibres administratius de l’associació.

Art. 7è.
Els deures dels membres de l’Associació són:
Ajustar llur actuació a les normes estatuàries.
Complir els acords de l’Assemblea General i les normes que assenyali la Junta Directiva per dur a terme aquests acords.
Satisfer puntualment les quotes que s’estableixin.
Mantenir la col·laboració que calgui en interès del bon funcionament de l’Associació.

Art. 8è.
Són causa de baixa a l’Associació:
La voluntat de l’interessat mateix, comunicada per escrit a la Junta Directiva.
No satisfer les quotes fixades.
No complir les obligacions estatuàries.
No complir o desatendre reiteradament el reglament intern d’us de les instal·lacions.
La decisió unànime de tots els membres de la Junta Directiva.

TÍTOL II. DE L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE L’ASSOCIACIÓ. L’ASSEMBLEA GENERAL

Art. 9è.
L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’Associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable i en igualtat absoluta.
Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General, legalment constituïda, decidiran per majoria els assumptes propis de competència de l’Associació.
Tots els membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els dissidents i els que, tot i ésser-hi presents, s’hagin abstingut de votar.

Art. 10è.
L’Assemblea General té les facultats següents:
Modificar els estatuts de l’Associació.
Adoptar els acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels interessos dels seus membres.
Controlar l’activitat i gestió de la Junta Directiva.
Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, i la memòria anual d’activitats.
Elegir els membres de la Junta Directiva, com també destituir-los i substituir-los.
Establir les línies generals d’actuació que permetin a l’Associació complir els seus fins.
Fixar les quotes que els membres de l’Associació hauran de satisfer.
Acordar la dissolució o liquidació de l’Associació.
Incorporar-se a altres federacions d’associacions o separar-se’n.
Acordar la baixa, amb un expedient previ, dels associats.
La relació de les facultats indicades en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no suposa cap mena de limitació a les àmplies atribucions de l’Assemblea General.

Art. 11è.
L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop a l’any, dins del primer trimestre.
L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que calgui, a requeriment de la Junta Directiva o bé quan ho sol·liciti un nombre de membres de l’associació que representi, pel cap baix, un deu per cent de la totalitat; en últim cas, ho farà dins un període no superior a 30 dies des de la sol·licitud.

Art. 12è.
La convocatòria de les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, es farà per escrit. Els anuncis de la convocatòria es col·locaran en el lloc a determinar amb una anticipació de quinze dies com a mínim. En la mesura que es pugui, la convocatòria s’adreçarà també a tots els membres individualment. La convocatòria expressarà el dia, l’hora i el lloc de la reunió, com també l’ordre del dia. S’inclouran preceptivament en l’ordre del dia de l’Assemblea General les qüestions suscitades per cada grup de treball sempre que prèviament s’hagin comunicat a la Junta Directiva. L’assistència de tots els associats i associades deixa sense efecte qualsevol irregularitat en la convocatòria.
L’Assemblea General Extraordinària se celebrarà per convocatòria de la Junta Directiva, o a petició del 10 per cent dels associats com a mínim. En aquest darrer cas se celebrarà en un termini màxim de 30 dies. Si és a petició de la Junta Directiva i dirigida a tots els associats té un termini d’una setmana d’anticipació en primera convocatòria, si és en segona convocatòria quedarà vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre d’associats assistents, mitja hora després del termini assignat per la primera.
Les reunions de l’Assemblea General, les presidirà el President de l’Associació. Si es troba absent, el substituirà, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Actuarà com a secretari aquell que ho sigui de la Junta Directiva.
El secretari redactarà l’acta de cada reunió amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s’hagin adoptat i el resultat numèric de les votacions, per tal que es sotmeti a la seva aprovació.
Al finalitzar la reunió de l’Assemblea General es llegirà l’acta de la mateixa a fi de que s’aprovi o s’esmeni.

Art. 13è.
L’Assemblea General quedarà constituïda vàlidament en única convocatòria sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

Art. 14è.
En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’Associació.
Els acords es prendran per majoria de vots presents, representats i/o delegats.
Per adoptar acords sobre la separació de membres i nomenament de la Junta Directiva, la modificació dels Estatuts, la dissolució de l’Associació, la constitució d’una Federació d’Associacions similars o la integració en una que ja existeix, caldrà un nombre de vots equivalents a les dues terceres parts dels assistents, representats i/o vots delegats.

LA JUNTA DIRECTIVA

Art. 15è.
L’Associació, la regirà, administrarà i representarà la Junta Directiva formada per:
El president de l’Associació.
El vicepresident o els vicepresidents.
El secretari.
El tresorer.
Els vocals que calgui segons el desenvolupament de l’Associació, amb un mínim de dos.
L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació de l’Assemblea General.
L’exercici del càrrec serà gratuït.

Art. 16è.
Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període de quatre anys.
El cessament del càrrec abans d’extingir-se el termini reglamentari podrà esdevenir-se:
Per dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se’n raonin els motius.
Per malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
Per baixa com a membre de l’Associació.
Per sanció imposada per una falta comesa en l’exercici del càrrec, mitjançant l’acord pres de conformitat amb els percentatges que assenyalen al paràgraf 3 de l’article 14 d’aquests Estatuts.
Les vacants que es produeixen en la Junta Directiva es cobriran en la primera Assemblea General que se celebri. No obstant això, la Junta Directiva podrà comptar, provisionalment, fins a la pròxima Assemblea General, amb un membre de l’Associació per al càrrec vacant.

Art. 17è.
La Junta Directiva posseeix les facultats següents:
Ostentar i exercitar la representació de l’Associació i portar a terme la direcció i l’administració de la manera més àmplia que reconegui la Llei i complir, d’aquesta manera, les decisions preses per l’Assemblea General d’acord amb les normes, les instruccions i les directrius generals que aquesta Assemblea General estableixi.
Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tot tipus d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació.
Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació hauran de satisfer.
Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que s’adoptin. La convocatòria ha de tenir l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió. S’ha de comunicar 15 dies abans individualment, mitjançant un escrit adreçat al domicili dels associats.
Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.
Contractar els empleats que pugui tenir l’Associació.
Confeccionar o supervisar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
Establir grups de treball per aconseguir, de la manera més eficient i eficaç, els fins de l’Associació i autoritzar els actes que aquests grups projectin realitzar.
Nomenar el vocal de la Junta Directiva que s’haurà d’encarregar de cada grup de treball, a proposta d’aquest mateix grup.
Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir subvencions o altres ajuts, l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació.
Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquests dipòsits. La disposició de fons es determina a l’article 30.
Resoldre provisionalment qualsevol cas imprevist als Estatuts presents, i donar-ne compte a la primera Assemblea General.
Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que aquests deleguin expressament en la Junta Directiva.
Determinar la administració i la disposició dels bens de l’Associació.

Art. 18è.
La Junta Directiva, convocada prèviament pel President o per la persona que el substitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, però que, en tot cas, no podrà ser superior a sis mesos.
Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el President o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Art. 19è.
La Junta Directiva quedarà constituïda de manera vàlida si ha estat convocada amb l’antelació prevista, i si té un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, no obstant això, podran excusar l’assistència per causes justificades. En qualsevol cas serà necessària l’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin.
La Junta Directiva prendrà els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Art. 20è.
La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
També podrà nomenar, amb el mateix quòrum, una o diverses persones per exercir la funció que la Junta Directiva els confiï amb les facultats que cregui oportú oferir-los en cada cas.

Art. 21è.
Els acords de la Junta Directiva es faran constar al llibre d’actes. Al finalitzar cada reunió de la Junta Directiva, es llegirà l’acta de la sessió perquè s’aprovi o s’esmeni.
La Junta Directiva confeccionarà la Memòria Resum anual de les activitats socials i Pressupostos.

CAPÍTOL III. DEL PRESIDENT I VICEPRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ

Art. 22è
El President de l’Associació també serà president de la Junta Directiva.
Són pròpies del president les funcions següents:
Les de direcció i representació legal de l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
La presidència i la direcció dels debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’Associació.
Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li delegui l’Assemblea General o la Junta Directiva.
Té la facultat per proposar a la Junta Directiva l’ampliació o reducció provisional de la seva composició.
El President, el substituirà en cas d’absència o malaltia, el vicepresident, el secretari o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.
El President de L’ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA SANT CUGAT – VALLDOREIX és la més alta autoritat i haurà de ser consultat en tots els acords que prenguin la resta d’òrgans.

CAPÍTOL IV. DEL TRESORER, SECRETARI I VOCALS

Art. 23è.
El tresorer portarà els llibres de comptabilitat necessaris i durà a terme la gestió econòmica. Donarà compte de la seva gestió al President a la Junta Directiva. Serà el responsable de fer el projecte de Pressupost per a cada exercici, el qual sotmetrà a l’aprovació de la reunió anual de l’Assemblea General Ordinària, amb el vist i plau previ de la Junta Directiva i del President.
També haurà de sotmetre a l’aprovació de l’ l’Assemblea General Ordinària els comptes de l’exercici vençut. Portarà un llibre de “caixa”. Signarà els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Gestionarà el pagament de les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals hauran d’ésser visades prèviament pel President. Ingressarà el que sobri en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Art. 24è.
Seran funcions del secretari totes les relatives a les gestions administratives, Memòria de les activitats i comunicacions als socis. El secretari ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de les Assemblees Generals i la Junta Directiva, les quals també seran signades pel President.
Ha de fer constar el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
Actuarà com a secretari de les Assemblees Generals i de la Junta Directiva.
Haurà de redactar i autoritzar les certificacions que calgui lliurar, com també portar el llibre de registre de socis de l’Associació.
Els vocals hauran de realitzar els treballs que els siguin encomanats i supervisats pel President.

CAPÍTOL V. DE LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL

Art. 25è.
Els membres de l’Associació poden plantejar la creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball que considerin convenient, sempre que n’assabentin la Junta Directiva i expliquin les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva n’aprovarà la constitució, llevat que hi hagi en contra el vot de les 4/5 parts de la Junta Directiva, la qual podrà constituir directament comissions o grups de treball, sempre que compti amb el suport d’un grup mínim de dos socis.
La Junta Directiva es preocuparà d’analitzar les diferents comissions o grups de treball i un cop al mes l’encarregat presentarà a la Junta un informe detallat de les seves actuacions.

TÍTOL III. DEL RÈGIM ECONÒMIC DE L’ASSOCIACIÓ

Art. 26è.
Atesa la seva naturalesa, aquesta Associació no té patrimoni fundacional.

Art. 27è.
Els recursos econòmics de l’Associació es nodriran:
De les quotes que fixi l’Assembla General als seus membres.
De les subvencions oficials o particulars.
De donacions, herències o llegats.
De les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.
D’activitats externes efectuades per l’Associació.

Art. 28è.
Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals, que s’abonaran per semestres o anualitats, segons el que disposi la Junta Directiva.

Art. 29è.
L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i quedarà tancat el 31 se desembre.

Art. 30è.
En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.
Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a.

TÍTOL IV. INSPECCIONS I SANCIONS

Art. 31è.
La inspecció del compliment o la interpretació d’aquests Estatuts correspon a l’Assemblea General, d’acord amb el quòrum que estableix el paràgraf tercer de l’art. 14. i d’acord el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

Art. 32è.
La Junta Directiva vetllarà perquè es compleixin les normes que contenen aquests Estatuts, d’acord amb el dictamen de l’Assemblea General.
Les infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern.
Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

TÍTOL V. DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Art. 33è.
L’Associació podrà ésser dissolta si ho acorda així l’Assemblea General convocada amb caràcter extraordinari expressament per aquest fi.

Art. 34è.
Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General prendrà les mesures oportunes, tant pel que fa a la destinació que es doni als béns i drets de l’Associació, com a la finalitat, extinció i liquidació de qualssevol operació pendent.
L’Assemblea General està facultada per elegir una Comissió liquidadora, sempre que ho cregui necessari.
Els membres de l’Associació estan exemptes de responsabilitat personal. La seva responsabilitat quedarà limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
El romanent net que resulti de la liquidació es lliurarà directament a l’entitat pública o privada que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’Associació s’hagi caracteritzat més en la seva obra a favor de la promoció i cura de l’astronomia.
Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els números anteriors d’aquest mateix article seran competència de la Junta Directiva, si l’Assemblea General no ha conferit aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.
L’Associació retornarà als seus antics propietaris tots els bens, tan mobles com immobles, que hagin estat cedits per aquest.

Sant Cugat de Vallès, 24 de gener 2013
Aprovats en  Assemblea General Extraordinària.


 

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, punxi l'enllaç per a major informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Translate »